STER INVESTMENTS SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem i powszechnie realizowaną w tym zakresie praktyką, stąd spełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) – Dz. Urz. UE L. 119, s.1, informujemy Państwa jako osoby, których dane osobowe mogą być lub są przez nas przetwarzane, że:

Administratorem Waszych danych osobowych jest STER INVESTMENTS SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 184c, 71-256 Szczecin, dalej My.

Możecie Państwo w sprawie przetwarzania Waszych danych osobowych lub realizacji swoich praw kontaktować się z Nami pod numerem telefonu 512953555 lub mailem pod adres: caveral@caveral.pl

Wasze dane będą przetwarzane przez naszych pracowników lub współpracowników jedynie na podstawie i w granicach specjalnie im do tego nadanego przez nas upoważnienia.

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:

Możemy przetwarzać takie Państwa dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, numer rejestracyjny pojazdu.

Państwa dane przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO. Przy tym przez nasz uzasadniony interes prawny rozumiemy głównie wykonanie umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzenie archiwizacji czy audytów, bieżącej obsługi księgoworachunkowej, jak również dochodzenie lub obrona przed dochodzonymi od nas roszczeniami.

Państwa dane mogą być przetwarzane w szczególności w celu:

Powyższe cele realizowane są w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany dla realizacji danego celu oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji (właściwych przepisów podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeń społecznych) a także przedawnienia roszczeń, które w świetle obecnie obowiązujących przepisów wynosi 6 lat.

Przewidujemy możliwość udostępniania Państwa danych podmiotom świadczącym nam usługi kurierskie, pocztowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomocy prawnej, podatkowe i rachunkowe. Takie podmioty przetwarzać będą Twoje dane na podstawie zawartej z nami mowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Masz prawo wymagać od Nas dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania sprostowania Waszych danych osobowych (poprawiania czy uaktualniania), ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z powodu Waszej szczególnej sytuacji. Macie Państwo również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Waszych danych a także do ich przenoszenia.

Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Waszych danych osobowych, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uznasz, że naruszyliśmy Twoje prawa przetwarzając Twoje dane osobowe lub przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z wymogami prawa macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Podanie przez Państwa, albo otrzymanie Państwa, danych osobowych jest konieczne w celu prawidłowego wykonania obowiązków umownych czy prawnych. Wskazujemy, że podawanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak w tym wypadku ciąży na Państwu obowiązek prawny podania prawidłowych i aktualnych danych. W przypadku niepodania Państwa danych osobowych lub nieprawidłowego ich podania, czy braku ich aktualizowania, o ile to będzie konieczne, może to być przyczyną braku możliwości zawarcia lub wykonywania umowy a w skrajnym wypadku doprowadzić do rozwiązania już zawartej z Nami umowy.

Pliki cookies

Witryna www.ster31.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także obrazków oraz styli na stronie.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie oraz przyśpieszenie ładowania strony.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy STER INVESTMENTS SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Wpis utworzony z pomocą https://landingi.com/pl/blog/rodo-polityka-prywatnosci-wzor-dokumentu-omowienie